skip to Main Content
Vanaf 60 euro gratis bezorgd-binnen 3 werkdagen in heel Nederland - eenvoudig retourneren
        

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nikki Namasté, gevestigd te Muiderberg, en op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Nikki Namasté en een consument, hierna klant genoemd.

Bestellingen dienen door een klant schriftelijk bij Nikki Namasté te worden ingediend, middels email of het bestelformulier op de website. De bestelling dient de volgende informatie te bevatten: gewenst product, kleur, aantal, naam en adres van de klant, email adres en telefoonnummer van de klant, gewenst leveringsadres.
Voor producten die niet tot de standaard collectie behoren, niet uit voorraad geleverd worden, maar, bijvoorbeeld, op verzoek van de klant worden gemaakt, aangepast of besteld, en bestellingen die anderszins afwijken van de standaard bestelling via de website, hierna ‘bijzondere bestelling’ genoemd, zal steeds een afzonderlijk aanbod met prijsopgave gedaan worden door Nikki Namasté. Een dergelijk aanbod is geldig gedurende de in het aanbod vermelde termijn. Indien in het aanbod geen termijn is vermeld geldt het aanbod gedurende een periode van 14 dagen.

Nikki Namasté zal bestellingen zo snel mogelijk schriftelijk (per email) bevestigen, doch is te allen tijden gerechtigd bestellingen te weigeren. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden, zal Nikki Namasté bijzondere bestellingen die overeenstemmen met het aanbod van Nikki Namasté en die binnen de in het vorige lid genoemde termijn zijn ontvangen, niet weigeren.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Nikki Namasté de bestelling van de klant schriftelijk bevestigd.

De op de website vermelde prijzen betreffen de prijzen voor de producten uit de standaard collectie. Zij gelden voor zover de producten voorradig zijn. Voor bijzondere bestellingen zal Nikki Namasté en afzonderlijke prijsopgave doen, zie in dit verband artikel 2 lid 2 hierboven.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief b.t.w., maar exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden afzonderlijk vermeld op de website of, in het geval van een bijzondere bestelling, in het afzonderlijke aanbod van Nikki Namasté.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Nikki Namasté en de klant anders overeen wordt gekomen, geschiedt betaling via de op de website aangegeven betalingsprocedures.

In het geval van een bijzondere bestelling dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na bevestiging van de bestelling door Nikki Namasté, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Nikki Namasté en de klant een andere betalingstermijn overeen wordt gekomen.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Nikki Namasté bij de schriftelijke bestelling kenbaar heeft gemaakt als gewenst leveringsadres.

Nikki Namasté streeft ernaar alle leveringen van producten uit voorraad binnen 3 dagen na de bevestiging van de bestelling en ontvangst van de volledige betaling uit te voeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Voor bijzondere bestellingen, zal steeds een afzonderlijke leveringstermijn aangegeven worden door Nikki Namasté. Hoewel Nikki Namasté zich in zal spannen om deze leveringstermijnen na te leven, zijn zij niet bindend. Indien er vertraging in de levering op zal treden zal Nikki Namasté de klant hierover zo spoedig mogelijk informeren.

In het geval dat bestelde producten niet voorradig zijn of om andere redenen niet leverbaar zijn of blijken te zijn, zal Nikki Namasté de klant hiervan op de hoogte stellen en, voor zover de klant reeds betalingen heeft verricht, het van de klant ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen.
Het risico ten aanzien van het product gaat over op de klant op het moment van levering.
De klant dient het product na ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Foutieve leveringen en zichtbare beschadigingen aan geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk bij Nikki Namasté gemeld te worden. Hierna wordt de levering geacht conform de bestelling en zonder zichtbare gebreken te zijn.
Eigendom van het product gaat pas over nadat Nikki Namasté de volledige betaling van de verschuldigde bedragen van de klant heeft ontvangen en, voor zover van toepassing, de bedenktijd van het in het volgende artikel bedoelde herroepingsrecht is verlopen.

Bij een aankoop op afstand heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd van 14 dagen vangt aan op de eerste dag na de dag waarop het product op het opgegeven leveringsadres is afgeleverd.
Tijdens deze bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product conform de bestelling is en vrij is van zichtbare gebreken en of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument dit voor het einde van de bedenktijd schriftelijk kenbaar maken aan Nikki Namasté (per email of brief). Hij zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking, conform de door Nikki Namasté verstrekte instructies, aan Nikki Namasté retourneren. De kosten van terugzending komen voor rekening van de consument. Door het aanvinken van ‘ik ga akkoord akkoord met de algemene voorwaarden’ geeft u aan de retourvoorwaarden te hebben gelezen.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Nikki Namasté het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk na ontvangst van het onbeschadigde product door Nikki Namasté terugbetalen.
Het herroepingsrecht uit dit artikel geldt niet voor producten die specifiek voor de klant zijn aangepast, gemaakt of ingekocht en overige bijzondere bestellingen.

Nikki Namasté staat er voor in dat de producten met de grootste zorgvuldigheid tot stand zijn gebracht en dat zij, op het moment van levering, in overeenstemming zijn met de specificaties van de bestelling en vrij zijn van defecten.
Daar dit natuurlijke materialen betreft kan Nikki Namasté niet in staan voor afwijkingen in de kleur van lederwaren, noch voor het optreden van verkleuring in, of het afgeven van kleur door deze materialen.
De aansprakelijkheid van Nikki Namasté blijft te allen tijden beperkt tot de aanschafprijs van de door haar geleverde producten, tenzij schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Nikki Namasté.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten (in het bijzonder het ontwerp van de producten), het merk Nikki Namasté en de website berusten bij Nikki Namasté. De klant erkent dit en zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikki Namasté, geen gebruik maken van c.g geen inbreuk maken op deze rechten.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te zijn vastgelegd.

Op overeenkomsten tussen Nikki Namasté en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Close search
Winkelmand
Back To Top